Zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika

Wójt Gminy Miączyn zatrudni osobę na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisku ds. gospodarki gruntami, budowy i utrzymania dróg w pełnym wymiarze czasu pracy. I. Zakres czynności na w/w stanowisku pracy obejmuje w szczególności: prowadzenie ewidencji wszystkich obiektów gminnych, organizowanie przetargów na dzierżawę mienia komunalnego oraz przygotowywanie projektów umów dzierżawy, …