Zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika

Wójt Gminy Miączyn zatrudni osobę na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisku ds. gospodarki gruntami, budowy i utrzymania dróg w pełnym wymiarze czasu pracy.

I. Zakres czynności na w/w stanowisku pracy obejmuje w szczególności:

 1. prowadzenie ewidencji wszystkich obiektów gminnych,
 2. organizowanie przetargów na dzierżawę mienia komunalnego oraz przygotowywanie projektów umów dzierżawy,
 3. realizacja zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 4. realizacja zadań w zakresie dokonywania podziałów nieruchomości oraz scalania i podziału nieruchomości,
 5. prowadzenie i aktualizacja ewidencji mienia komunalnego Gminy,
 6. składanie wniosków o wpis do ksiąg wieczystych wraz z niezbędną dokumentacją,
 7. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości,
 8. prowadzenie spraw z zakresu wywłaszczania nieruchomości,
 9. prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczenia nieruchomości,
 10. współdziałanie z instytucjami spoza gminy z zakresu ustawy o drogach publicznych,
 11. organizowanie i nadzór w zakresie budowy i remontów chodników oraz dróg gminnych,
 12. prowadzenie spraw związanych z o świetleniem ulicznym,
 13. nadzór nad oczyszczalniami ścieków na osiedlu Zakładu Rolnego w Miączynie-Kolonii, w Szkole Podstawowej w Kotlicach oraz w Horyszowie,
 14. rozliczanie udzielonych z budżetu gminy dotacji w zakresie realizowanych zadań,
 15. inne sprawy zlecone przez pracodawcę.

II. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym:

 1. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych;
 2. ukończony 18 rok życia,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych oraz czy osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. wykształcenie wyższe I lub II stopnia (preferowane kierunki: zarządzanie nieruchomościami, rolnictwo, geodezja).

III. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym:

 1. umiejętność korzystania z przepisów prawa,
 2. znajomość przepisów z zakresu gospodarki nieruchomościami, mienia komunalnego,
 3. podstawowa znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych;
 4. znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego oraz ustawy o samorządzie gminnym;
 5. umiejętność obsługi komputera;
 6. zdolność analitycznego myślenia;
 7. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 8. prawo jazdy kat. B.

IV. Wymagane dokumentycv, list motywacyjny, oświadczenieże osoba posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o stanie zdrowia.

V. Miejsce i termin składania dokumentów:

Urząd Gminy Miączyn, Miączyn 107, 22-455 Miączyn – Sekretariat , pok. Nr 12 – I piętro
z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na zastępstwo na stanowisku ds. gospodarki gruntami, budowy i utrzymania dróg 

Termin: do 15 września 2021 r., godz.10.00

Wójt Gminy Miączyn

/-/ mgr Ryszard Borowski


Niniejsza informacja nie stanowi naboru na wolne stanowisko urzędnicze zgodnie z  ustawą
o pracownikach samorządowych.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 84 618 00 05 wew. 35