SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na rok 2024. Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których …

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIĄCZYN

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIĄCZYN o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miączyn obejmującej obszar lokalizacji farm wiatrowych w rejonie miejscowości Gdeszyn i pomiędzy miejscowościami Frankamionka – Horyszów oraz stref oddziaływania tych urządzeń w rejonie miejscowości Niewirków – Kolonia Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia …

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIĄCZYN

OBWIESZCZENIE   WÓJTA GMINY MIĄCZYN o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miączyn w obrębach geodezyjnych  Kolonia Koniuchy i Horyszów oraz do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko do w/w zmian planu Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym …