Biblioteka Publiczna Gminy Miączyn

p.o. Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Miączyn –    Agnieszka DziaduszekCELE I ZADANIA BIBLIOTEKI


1.Biblioteka zapewnia mieszkańcom dogodny dostęp do materiałów bibliotecznych
  i informacji.
2.Biblioteka służy do zaspokajania i rozwijania potrzeb czytelniczych, edukacyjnych
  i informatycznych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy
  i kultury.

Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki należy:

1.Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych.
2.Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie do domu, prowadzenie wypożyczeń
  między bibliotecznych.
3.Prowadzenie działalności informacyjnej oraz popularyzacja książki i czytelnictwa.
4.Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, szkołami, instytucjami kultury
  i organizacjami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych
  społeczności lokalnej.
5.Prowadzenie działalności oświatowej opartej na posiadanych zbiorach biblitecznych.
6.Popularyzowanie nowości wydawniczych, stałe uzupełnianie posiadanego
  księgozbioru.
7.Doskonalenie form i metod pracz bibliotecznej.
8.Biblioteka może też podejmować inne działania z zakresu upowszechniania kultury
  wynikające z potrzeb środowiska.