GOPS w Miączynie

  Kierownik GOPS w Miączynie…………..: mgr Magdalena Puzio

Główny Księgowy ……………………….: mgr Joanna Krzyszczuk

Starszy pracownik socjalny……………..: Jolanta Semeniuk

Pracownik socjalny………………………: mgr Renata Rajtar

Pracownik socjalny………………………: mgr Agnieszka Kostrubiec

Inspektor ds świadczeń i kadr…………: Agnieszka Klich

Opiekunka domowa…………………….: Krystyna Hawro

CELE POMOCY SPOŁECZNEJ1. Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych

    potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

 

2. Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych,

    których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości

    i uprawnienia.

 

3. Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i ich

    rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

ZADANIA OŚRODKA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych w ustawie świadczeń,2. Organizowanie i prowadzenie pracy socjalnej zmierzającej do poprawy sytuacji

    życiowej osób, rodzin i grup wymagających pomocy,3. Realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,4. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy

    społecznej,5. Rozpoznawanie potrzeb pomocy społecznej dla jednostek, grup, rodzin i środowisk

    wymagających interwencji socjalnej,6. Rozwój niezbednej infrastruktury społecznej.

          Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone wynikające z ustawy o pomocy społecznej, rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych.Ośrodek realizuje zadania z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą

o świadczeniach rodzinnych.         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi również postępowanie wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, jezeli egzekucja prowadzona przez komornika jest bezskuteczna.         W wykonaniu swoich zadań Ośrodek współpracuje z organizacjami społecznymi

i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Dołączone pliki:
R E G U L A M I N wydawania żywności w ramach programu PEAD
Druki zaświadczeń i oświadczeń
Druk oświadczenia