O GMINIE

Gmina Miączyn położona jest w obrębie Kotliny Hrubieszowskiej i Działów Grabowieckich.

Kotlina Hrubieszowska obejmuje południową część gminy, natomiast Działy Grabowieckie zajmują północną część gminy. Prawie na całym obszarze Gminy Miączyn występuje typ gleby zwany czarnoziemem, lecz również w południowej części Gminy spotyka się także gleby brunatne, a w dolinach rzek torfowo-bagienne.

Największa wyniosłość terenu występuje w Czartorii ( 273,2 m n.p.m.), a najniżej położony teren znajduje się  w Kolonii Horyszów (198,6 m n.p.m). Przez środek gminy przepływa rzeka Siniocha, lewobrzeżny dopływ Huczwy. Natomiast w części południowo-wschodniej płynie Wolica rawobrzeżny dopływ Wieprza.

Rześba terenu jest równinna w obrębie Kotliny Hrubieszowskiej, zaś bardzo pofałdowana tworząca liczne garby terenowe na obszarze Działów Grabowieckich. Na omawianym terenie występuje klimat kontynentalny.

Roczna ilość opadów wynosi średnio ok. 600 mm. Ważną cechą tego klimatu jest występowanie dużej ilości dni słonecznych.

Gmina Miączyn położona jest we wschodniej części powiatu zamojskiego.Powierzchnia Gminy to 156 km2 , w tym użytki rolne to 12 862 ha, a lasy 1 698 ha.

Gmina liczy 6 612 mieszkańców, jest gminą typowo rolniczą, a wśród upraw największe areały zajmują: pszenica, buraki cukrowe, jęczmień, rzepak.

Przez teren Gminy przebiega droga krajowa Nr 74 Zamość- Hrubieszów – granica państwa z przejściem w Zosinie oraz linia kolejowa Zamość – Hrubieszów i Linia Hutnicza Szerokotorowa.  Na terenie gminy działalność gospodarczą prowadzą 154 podmioty. Są to głównie podmioty prowadzące handel, a więc sklepy spożywczo przemysłowe lub przemysłowe. Takich przedsiębiorców jest 50. Usługi transportowe wykonuje 16 podmiotów, natomiast w zakresie usług budowlanych zarejestrowanych jest 34 przedsiębiorców.

W gminie funkcjonuje 1 piekarnia, 1 stacja paliw,  4 zakłady mechaniki pojazdowej.  Ponadto istnieje Gminna Spółdzielnia „SCh”, Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Stacja Obsługi Pojazdów, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ALFA”.