PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA W ŚWIDNIKACH pw.M.B.Królowej Polski

Historia parafii:

     Do II połowy XIX wieku w Świdnikach istniała parafia unicka, która wchodziła w skład unickiego dekanatu grabowieckiego. W XIX wieku przy kościele istniał przytułek dla starców. Około roku 1875 parafia została zniesiona, a kościół zamieniono na prawosławna cerkiew. Ludność wyznania grekokatolickiego zmuszano do porzucenia Kościoła. Katolicy obrządku łacińskiego przez cały ten okres aż do czasów po II wojnie światowej należeli do parafii Grabowiec.

          Od 1919 roku w odzyskanym kościele pounickim odprawiano nabożeństwa.Po II wojnie światowej zaczęto tutaj tworzyć samodzielny ośrodek duszpasterski. Erekcja parafii pw.MB Królowej Polski została dokonana w dniu 24 stycznia 1978 roku na mocy dekretu bp. Boleslawa Pylaka.Parafia powstała z podziału parafii grabowieckiej i włączona do dekanatu uchańskiego. Obecnie parafia należy do dekanatu grabowieckiego.

Dawna cerkiew parafii grekokatolickiej wzniesiona w roku 1850, zamieniona ok. roku 1875 na cerkiew prawosławna, restaurowana w 1900 roku.

    Świątynia klasycystyczna, orientowana, murowana z cegły i otynkowana. Dwudzielna, nawa prostokątna dwuprzęsłowa z węższym jednoprzęsłowym prezbiterium zamkniętym ściana prostą. Przy prezbiterium od strony północnej czworoboczna zakrystia. Przy nawie od zachodu wieża z dwiema lokalnościami po bokach, kryjąca pierwotną fasadę.
Wnętrze nawy rozczłonkowane pilastrami pomiędzy którymi płytkie arkadowe wnęki zamknięte łukiem spłaszczonym, na zewnątrz analogiczne podziały. Sklepienia kolebkowo-krzyżowe, w nawie na podwójnych qurtach. W nawie dwa fragmenty polichromii ze scenami: Widzenia św.Teresy i Wskrzeszenia Piotrowina, zapewne z okresu budowy świątyni.
Fasada o narożach boniowanych, pierwotnie rozczłonkowana pilastrami i zakończona trójkątnym szczytem.Otwory okienne zamknięte łukiem odcinkowym, w okaskach. Dachy dwuspadowe, niższy nad prezbiterium,z wieżyczką na sygnaturkę o cebulastej kopułce nad nawą, nad zakrystia pulpitowy, kryte blachą. Ołtarz główny o cechach klasycystycznych, zapewne z okresu budowy z rześbami dwóch aniołów, rokokowymi z drugiej połowy XVIII wieku w zwieńczeniu oraz obraz MB Królowej Polski na tle Częstochowy.Po prawej stronie kościoła ołtarz boczny z obrazem św.Teresy.Krzyż ołtarzowy z I połowy XIX wieku.

     Kościół filialny pw.Św.Antoniego w Czartorii, drewniany, wybudowany przez wiernych
w 1932 roku.

       Kościół filialny pw.MB Nieustającej Pomocy w Żukowie, murowany,wg projektu J.Wiatra z Zawalowa, wybudowany w latach 1989-1991, wyświęcony 27 października 1991 roku przez
bp. Ryszarda Karpińskiego.

    Na terenie parafii znajduje się cmentarz parafialny rzymskokatolicki, dawniej grekokatolicki i prawosławny, czynny, założony prawdopodobnie ok. połowy XIX wieku w kształcie wydłużonego czworoboku o pow. 0,80 ha z podziałem na kwatery. Pomnik nagrobny Stanisława Batowskiego i Katarzyny z Jankowskich Batowskiej z lat 1823-1825


Lista proboszczów:

        ks.Jan Bednara (do 1975 roku),
        ks.Franciszek Anyszkiewicz (1975-1987),
        ks.Stanisław Wasiłek (1987-1994),
        Od 1994 roku proboszczem parafii jest ks.Wiktor Chochoł

Liczba mieszkańców wg stanu na 31 grudnia 2006 roku:

Do parafii należą następujące miejscowości: Świdniki, Czartoria, Żuków i z gminy Grabowiec Rogów
Parafia Świdniki liczy 1241 mieszkańców, z tego na trenie gminy Miaczyn zamieszkuje 849 mieszkańców