Zakończenie realizacji projektu systemowego „Uwierzyć w siebie”

Zakończenie realizacji projektu systemowego„Uwierzyć w siebie”w ramach indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów  klas I – IIIszkół podstawowych w Gminie Miączyn z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup …

Zagrajmy o sukces w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

   Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie zostało zakwalifikowane do udziału  w projekcie systemowym – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Człowiek – najlepsza inwestycja. Celem głównym projektu jest wyższy poziom kompetencji kluczowych oraz osiągnięć …

Projekt „Uwierzyć w siebie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

                                         Pomoce dydaktyczne i zajęcia dodatkowe                                       dla uczniów klas I –III szkół podstawowych                                                              w Gminie Miączyn     Dnia 1 sierpnia 2011 roku Gmina Miączyn rozpoczęła realizację projektu „Uwierzyć w siebie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnychi zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych poprzez …

Projekt „Przedszkolaki na starcie”

Projekt „Przedszkolaki na starcie”w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu …

Projekt „MultiSport” w Szkole Podstawowej w Miączynie

Projekt „MultiSport” realizowany w Szkole Podstawowej w Miączynie w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki dla młodzieży z klas IV-VI. Główne cele i oczekiwane efekty realizacji projektu: – wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej   prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia;– upowszechnienie …