OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIĄCZYN

Na podstawie art. 11 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022, poz. 503)  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miączyn. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany ,,Studium uwarunkowań i …