OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIĄCZYN

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY MIĄCZYN

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miączyn obejmującej obszar lokalizacji farm wiatrowych w rejonie miejscowości Gdeszyn i pomiędzy miejscowościami Frankamionka – Horyszów oraz stref oddziaływania tych urządzeń w rejonie miejscowości Niewirków – Kolonia

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977), art. 6a ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 724, z 2023 r. poz. 553) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094, 1113),

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Miączyn uchwały Nr XLVII/319/23 z dnia 31 października 2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miączyn, dotyczącego lokalizacji farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Gdeszyn i pomiędzy miejscowościami Frankamionka – Horyszów oraz stref oddziaływania tych urządzeń w rejonie miejscowości Niewirków-Kolonia. ,wraz z przystąpieniem do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad planowanymi rozwiązaniami w przyszłym projekcie planu za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego, za pośrednictwem platformy komunikacyjnej, udostępnionej pod adresem: www.miaczyn.pl odbędzie się w dniu 30 listopada 2023 r.   w godz. 10.00-12.00 oraz dyskusja publiczna nad planowanymi rozwiązaniami w przyszłym projekcie planu odbędzie się w dniu 30 listopada 2023 r. w Urzędzie Gminy Miączyn, Miączyn 107,  22 – 455 Miączyn., sala konferencyjna w godz. 12.00-14.00

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzanej na potrzeby dokumentu, w formie pisemnej na adres: Wójt Gminy Miączyn; Miączyn 107; 22-455 Miączyn ustnie do protokołu lub elektronicznie,  za pomocą dostępnych środków komunikacji elektronicznej: poczty elektronicznej: gmina@miaczyn.pl lub poprzez ePUAP: /lhayp3376o/SkrytkaESP z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości której dotyczy, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Miączyn. Przedmiotem ustaleń planu jest zakres określony w art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miączyn, w zakładce: Ochrona Danych Osobowych

Do pobrania:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *