OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIĄCZYN

OBWIESZCZENIE
   WÓJTA GMINY MIĄCZYN

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miączyn w obrębach geodezyjnych  Kolonia Koniuchy i Horyszów oraz do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko do w/w zmian planu

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2023 r., poz. 977), oraz na podstawie art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r., poz. 1049)

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Miączyn uchwały Nr XLVII/320/23  z dnia 31 października 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miączyn w obrębach geodezyjnych  Kolonia Koniuchy i Horyszów

Wszystkie niezbędne informacje  uzyskać można w siedzibie Urzędu Gminy Miączyn, Miączyn 107, 22 – 455 Miączyn pokój Nr 6;  tel.:  84 6180005 wew. 41 oraz mailowo gmina@miaczyn.pl i stronie internetowej: www.miaczyn.pl

Wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego  mogą być składane w formie papierowej na adres: Wójt Gminy Miączyn;  Miączyn 107;   22 – 455 Miączyn,  ustnie do protokołu lub elektronicznie, za pomocą dostępnych środków komunikacji elektronicznej: poczty elektronicznej: gmina@miaczyn.pl  lub poprzez ePUAP: /lhayp3376o/SkrytkaESP z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości której dotyczy – z dopiskiem ,, plan – panele”  w terminie 21 dni od daty ogłoszenia. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miączyn w zakładce: Ochrona Danych Osobowych.