Zaproszenie na XXIII Sesję Rady Gminy Miączyn

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 września 2021 r. o godz. 900 w Sali Kolumnowej
w Miączynie odbędzie się XXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Miączyn z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Miączyn dla Miasta Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu;
 • uchwalenia zmian ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miączyn”;
 • zmian w budżecie Gminy na 2021 rok;
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026.
 1. Interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zamknięcie Sesji.