Cyfrowa Gmina – „Granty PPGR”

Ruszył program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, z którego skorzystać mogą gminy, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

Do kogo skierowany jest program?

Program skierowany jest do:

  • dzieci uczących się,
  • oraz uczniów szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletność

zamieszkujących na terenach, w których funkcjonowały PGR-y.

Co zrobić, aby wziąć udział w programie?

Należy wypełnić:

  • oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia szkoły podstawowej o zamieszkaniu w miejscowości, w której funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR), w której pracowali członkowie rodzin (krewni w linii prostej) tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie lub opiekunowie prawni
  • albo oświadczenie pełnoletniego ucznia szkoły średniej.
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

Wsparcie przysługuje uczniom, którzy nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Gdzie i do kiedy należy złożyć wymagane dokumenty?

Wszystkie niezbędne oświadczenia należy złożyć niezwłocznie do 2 listopada 2021 r. do godz. 15.30, w Urzędzie Gminy Miączyn, Miączyn 107, 22-455 Miączyn, pokój nr 4.

Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Oświadczenia można pobrać poniżej lub w Urzędzie Gminy Miączyn.

Czy zakupiony sprzęt będzie własnością dzieci lub uczniów pełnoletnich?

Zakupione komputery zostaną przekazane na własność na podstawie umowy, jednak w okresie 2 lat projekt będzie monitorowany na następujących warunkach:

  • laptop zostanie przeznaczony do nauki ucznia w szkole,
  • rodzic wyrazi zgodę na odpowiedzialność materialną za utratę laptopa bądź jego uszkodzenie nie objęte gwarancją,
  • rodzic zobowiąże się w okresie 2 lat do co sześciomiesięcznego okazania laptopa do oględzin stanu technicznego pracownikowi Urzędu Gminy Miączyn.

Do pobrania:

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *