ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH

Zaproszenie do udziału w konsultacjach projektu „Rocznego programu współpracy gminy Miączyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

Wójt Gminy Miączyn zaprasza do udziału w konsultacjach projektu „ Rocznego programu współpracy gminy Miączyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

CELE KONSULTACJI:

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie gminy Miączyn na temat ww. programu, który stanowi podstawowy dokument regulujący współpracę między samorządem a sektorem społecznym. Dokument w formie elektronicznej jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej www.ugmiaczyn.bip.lubelskie.pl , na stronie Urzędu Gminy Miączyn www.miaczyn.pl oraz w formie papierowej na stanowisku ds. kultury i sportu.

PRZEBIEG KONSULTACJI:

Konsultacje potrwają od dnia 14 października do 27 października 2022 roku. Swoje uwagi i opinie do programu organizacje mogą składać do dnia 27 października br. w formie pisemnej na specjalnym formularzu dostępnym w takich formach jak projekt programu, przesyłając je na adres Urząd Gminy Miączyn, Miączyn 107, 22-455 Miączyn

lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Miączyn w godzinach pracy Urzędu
( w przypadku uwag i opinii wysyłanych pocztą liczy się data wpływu do Urzędu).

Konsultacje prowadzone są zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały nr XXLII/227/10 Rady Gminy Miączyn z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Protokół zawierający wyniki konsultacji podany zostanie do publicznej wiadomości w terminie do 30 dni od dnia ich zakończenia przez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Miączyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miączyn.

Poniżej umieszczony został projekt programu oraz formularz konsultacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *