ZAPROSZENIE NA XXXVIII ZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY MIĄCZYN

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 grudnia 2022 r. o godz. 9:00 w Sali Kolumnowej w Miączynie odbędzie się XXXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Miączyn z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Miączyn dla Miasta Zamość
  na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu;
 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miączyn a Miastem Zamość dotyczącego powierzenia wykonywania zadań Gminy w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miączyn;
 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miączyn na lata 2023-2025;
 • określenia stawek zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych za 1 kilometr przebiegu pojazdu;
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2023 rok;
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2023 rok;
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok;
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok;
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2027;
 • zmian w budżecie Gminy na 2022 rok;
 • Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2027;
 • uchwały budżetowej na 2023 rok.
 1. Interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zamknięcie Sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *