OGŁOSZENIE   WÓJTA GMINY MIĄCZYN

Ogłoszenie   Wójta Gminy Miączyn o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miączyn   

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 977), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Miączyn uchwał:

  1. Nr XLI/285/23 Rady Gminy Miączyn z dnia 26 kwietnia 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miączyn,
  2. Nr XLI/286/23 Rady Gminy Miączyn z dnia 26 kwietnia 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miączyn,
  3. Nr XLI/287/23 Rady Gminy Miączyn z dnia 26 kwietnia 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miączyn,
  4. Nr XLI/288/23 Rady Gminy Miączyn z dnia 26 kwietnia 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miączyn

Wszystkie niezbędne informacje  uzyskać można w siedzibie Urzędu Gminy Miączyn, Miączyn 107  22 – 455 Miączyn pokój Nr 6 telefonicznie na Nr (84) 6180005 wew. 41, oraz mailowo gmina@miaczyn.pl, ePUAP: Ihayp3377 i stronie internetowej www.miaczyn.pl

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. 2023 r., poz. 1049) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Miączyn uchwał:

  1. Nr XLI/285/23 Rady Gminy Miączyn z dnia 26 kwietnia 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miączyn,
  2. Nr XLI/286/23 Rady Gminy Miączyn z dnia 26 kwietnia 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miączyn,
  3. Nr XLI/287/23 Rady Gminy Miączyn z dnia 26 kwietnia 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miączyn,
  4. Nr XLI/288/23 Rady Gminy Miączyn z dnia 26 kwietnia 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miączyn

Wnioski należy składać do Wójta Gminy Miączyn Miączyn 107  22 – 455 Miączyn w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres gmina@miaczyn.pl, z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości – z dopiskiem ,, plan 1” i/lub , ,, plan 2” i/lub ,, plan 3” i/lub ,, plan 4” i/lub której dotyczy, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia.

Informuję, że:
1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Miączyn, Miączyn 107  22 – 455 Miączyn i są one podawane w celu składania uwag do projektu uchwały w sprawie sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miączyn
3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby Urzędu Gminy Miączyn, Miączyn 107  22 – 455 Miączyn.
5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: inspektor@cbi24.pl

WÓJT GMINY

Ryszard Borowski