ZAPROSZENIE NA XLIV ZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY MIĄCZYN

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 sierpnia 2023 r. o godz. 9:00 w Sali Kolumnowej w Miączynie odbędzie się XLIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Miączyn z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Miączyn;
 • przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Miączyn uczniom szkół podstawowych z terenu Gminy Miączyn;
 • wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości z tytułu wpisania do rejestru zabytków;
 • wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie Gminy Miączyn na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata;
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
 • zmian w budżecie Gminy na 2023 rok.
 1. Interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4.  Zamknięcie Sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *