ZAPROSZENIE NA XXIV SESJĘ RADY GMINY MIĄCZYN

Uprzejmie informuję, że w dniu 16 listopada 2021 r. o godz. 900 w Sali Kolumnowej w Miączynie odbędzie się XXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Miączyn z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2022;
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Miączyn na 2022 rok;
 • obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok;
 • wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze gminnej Nr 110765L w miejscowości Horyszów oraz przy drodze gminnej Nr 110731L
  w miejscowości Horyszów-Kolonia;
 • uchwalenia rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie;
 • przystąpienia Gminy Miączyn do realizacji projektu „W kierunku samowystarczalności energetycznej” finansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Miejskiego
  w ramach Programu Horyzont 2020;
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026
 • zmian w budżecie Gminy na 2021 rok;
 1. Interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zamknięcie Sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *