SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na rok 2024.

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku”.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach były organizacje i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, mające siedzibę na terenie Gminy Miączyn. Konsultacje zostały przeprowadzone w celu poznania uwag i opinii, co do przedmiotu konsultacji. Termin rozpoczęcia konsultacji ustalony był na dzień 27 października 2023 roku, a zakończenie na dzień 10 listopada 2023 roku.

Formą przeprowadzenia konsultacji była publikacja na stronie internetowej Urzędu Gminy Miączyn www.miaczyn.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.ugmiaczyn.bip.pl oraz w formie papierowej na stanowisku ds. kultury i sportu, projektu programu wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii do niniejszego projektu.

Uwagi i opinie do projektu programu można było przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Miączyn, Miączyn 107, 22-455 Miączyn lub osobiście
w Sekretariacie Urzędu Gminy Miączyn na wyżej wymienionym formularzu.

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag ani opinii do projektu uchwały.

Zgodnie z§ 8 ust. 1 i 2 uchwały nr XLII/227/10 Rady Gminy Miączyn z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wyniki konsultacji zostaną przekazane Radzie Gminy Miączyn oraz podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Miączyn oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Do pobrania: